Skip to main content

Polityka reklamacyjna

REGULAMIN REKLAMACJI

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Poniższa procedura stanowi regulamin świadczenia usług szkoleniowych i ma na celu
wspieranie jakości usług edukacyjnych poprzez ochronę praw klienta jak i instytucji
szkoleniowych.
§2 ORGANIZATOR SZKOLEŃ
Organizatorem szkoleń jest:
My Life Sp. z o.o. z siedzibą Gniezno 62-200, ul. Armii Poznań 36, NIP: 784 251 87 87 Regon:
384005913
2. Powyższy adres jest równocześnie adresem korespondencyjnym. Adres e-mail
to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
3. Firma My Life organizuje zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte, wykonując
usługi szkoleniowe z należytą starannością w zakresie i terminach szczegółowo opisanych
w przedstawionej i zaakceptowanej ofercie szkolenia.
§3 ZOBOWIĄZANIA STRON
1. Klient ma prawo oczekiwać, że:
a) zostaną spełnione założone cele szkolenia
b) zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy (jeśli za organizację szkolenia
odpowiadała firma szkoleniowa My Life)
c) prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną i praktyczną dotyczącą zagadnień
szkoleniowych,
d) prowadzący szkolenie przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką
kształcenia osób dorosłych,
e) w czasie szkolenia zostanie zrealizowany zakres merytoryczny i praktyczny szkolenia,
f) firma dołoży wszelkich starań, aby dopasować szkolenie do potrzeb klienta, szczególnie w
przypadku realizacji szkolenia zamkniętego.
g) firma spełni warunki formalne udziału w szkoleniu oraz zawartej umowy, w tym wyda
materiały szkoleniowe i certyfikaty uczestnikom.
2. Instytucja szkoleniowa My Life ma prawo oczekiwać, że:
a) uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces szkolenia, oraz będą brali udział w
ćwiczeniach i zadaniach szkoleniowych, a także dostosują się do wspólnie ustalonych w
czasie szkolenia zasad („kontrakt szkoleniowy”).
b) uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia reguł,
c) uczestnicy wypełnią ankiety badania potrzeb w sposób umożliwiający dopasowanie
programu szkolenia, a w przypadku szkolenia zamkniętego, klient udostępni wszystkie
niezbędne informacje umożliwiające opracowanie programu szkolenia zgodnego z
potrzebami.
d) w razie zgłoszenia potencjalnie trudnych sytuacji lub zastrzeżeń dotyczących realizacji
szkolenia (np. warunków na sali szkoleniowej zapewnionej przez Klienta, która może
utrudnić realizację szkolenia) przez trenera lub firmę szkoleniową My Life w formie notatki przed szkoleniem, klient ustosunkuje się do rekomendacji przed szkoleniem, w celu uniknięcia trudnych sytuacji podczas szkolenia, lub też na drodze pisemnej poinformuje o podtrzymaniu swoich ustaleń, co wyklucza późniejszą reklamację.
e) uczestnicy przybędą na czas na szkolenie oraz będą brali udział w całości szkolenia, oraz podpiszą się na liście obecności, co zostanie potwierdzone certyfikatem, w przypadku uczestniczenia w 80% czasu szkolenia.
f) zostaną spełnione inne formalne warunki umowy,
g) w przypadku szkoleń realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy
unijnych uczestnicy dopełnią wszystkich formalności przewidzianych regulaminem projektu.
3. Obowiązki firmy szkoleniowej:
a) Firma szkoleniowa My Life zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań oraz realizacji usług
szkoleniowych z należytą starannością, zgodnie z zaakceptowaną ofertą lub umową szkoleniową.
b) W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych firma szkoleniowa My Life podejme
natychmiastowe działania, zgodnie z ustalonymi procedurami.
§4 REKLAMACJE
1. Klient ma prawo składania reklamacji usługi szkoleniowej, jeżeli nie została ona
zrealizowana zgodnie z ofertą szkolenia otwartego lub umową szkolenia zamkniętego.
2. Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres:
My Life Sp.zo.o., 62-200 Gniezno, ul. Armii Poznań 36 za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty
elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub doręczona osobiście do biura firmy.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) nazwę firmy oraz imię i nazwisko uczestnika,
b) dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje,
c) przedmiot reklamacji (nazwa szkolenia, termin i miejsce realizacji),
d) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
e) oczekiwania wobec firmy szkoleniowej My Life.
4. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia
zakończenia szkolenia.
5. Organizator szkolenia (My Life) zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 4.4. niniejszej procedury.
6. Organizator szkolenia (My Life) ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.
7. Organizator szkolenia (My Life) ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.
8. Organizator szkolenia (My Life) zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub procedurze zarządzania jakością usług szkoleniowych.
§5 REKOMPENSATA
W przypadku uznania reklamacji w całości lub częściowo, firma szkoleniowa My Life zaproponuje jedną z następujących form rekompensaty:
1. Powtórzenie szkolenia w innym terminie,
2. Realizacja dodatkowej formy wsparcia, uzupełniającej szkolenie,
3. Zniżka 20% na kolejne szkolenie
4. Otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych
§6 KODEKS CYWILNY
Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

Kontakt

My Life Sp. z o.o.
ul. Armii Poznań 36
62-200 Gniezno

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 608 816 943
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.