Skip to main content

Kwalifikacje

Kwalifikacje

Certyfikacja kwalifikacji zawodowych

Czym są Kwalifikacje zawodowe?

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

W dniu 22 grudnia 2015 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Weszła ona w życie 15 stycznia 2016 roku. Ustawa o ZSK wprowadziła porządek w obszarze polskich kwalifikacji. Określone zostały wspólne zasady, wymogi i standardy dla wszystkich włączanych do ZSK kwalifikacji.
Każda z kwalifikacji włączona do systemu jest szczegółowo opisana i sprecyzowana – wskazane jest, co należy wiedzieć i umieć oraz jaki zasób kompetencji społecznych posiadać, żeby uzyskać jej formalne potwierdzenie i otrzymać certyfikat nadający kwalifikacje. System ten wspiera weryfikację umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych kandydatów do pracy, a twórcy ZSK zapowiadają realne korzyści z tego tytułu dla biznesu regionalnego. Zintegrowany System Kwalifikacji jest swego rodzaju mechanizmem umożliwiającym potwierdzanie umiejętności nabywanych przez całe życie, czyli tych, dzięki którym można odnieść sukces zawodowy. ZSK więc nie tylko stwarza nowe możliwości rozwoju, ale także jest idealną odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.
ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji, opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. ZSK określa także zasady i standardy potwierdzania funkcjonujących w nim kwalifikacji, co gwarantuje wysoką jakość certyfikatów zawodowych wydawanych w ramach systemu.
Kwalifikacje rynkowe nie mają umocowania w odrębnych przepisach prawa, tworzone są przez różne środowiska (organizacje społeczne, zrzeszenia, korporacje i inne podmioty) na podstawie zgromadzonych przez nie doświadczeń. Określenie „rynkowe” oznacza w tym przypadku, że kwalifikacje te powstały i funkcjonują na „wolnym rynku” kwalifikacji. Kwalifikację rynkową może uzyskiwać każdy, kto spełni wymagania określone dla danej kwalifikacji. Wymagania te znajdują się w tzw. opisie kwalifikacji. Z jednej strony dotyczą przystąpienia do walidacji (np. wieku, doświadczenia zawodowego, stanu zdrowia), a z drugiej strony wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, którymi należy się wykazać podczas walidacji.
Warunki uznania kwalifikacji:
Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
 • Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów kształcenia / uczenia się.
Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
 • Tak, procesy kształcenia oraz walidacji są przeprowadzane oraz realizowane zgodnie z wewnętrznym systemem zapewniania jakości oraz rozdzielności funkcji. Są powołane niezależne zespoły trenerów oraz egzaminatorów w strukturze firmy.
Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży / sektorów:
 • Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji uznawany jest przez wiele firm z branży kosmetycznej i otrzymał pozytywne rekomendacje od min. 5 przedsiębiorstw z Polski.
Zachęcamy do zapoznania się z listą kwalifikacji rynkowych, które poddajemy certyfikacji

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI

 • minimum 80% obecności
 • wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%
Uczestnik po szkoleniu otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem poświadczające uzyskanie kompetencji oraz certyfikat będący dowodem na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie (certyfikat nie posiada okresu ważności).
Nazwa jednostki certyfikującej: Warto Szkolić sp. z o. o.
Uczestnik po szkoleniu otrzymuje zaświadczenie na mocy innych przepisów prawa, tj. zgodnie z: Procedurą realizacji usług rozwojowych kończących się nabyciem kwalifikacji zawodowych na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanych Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016, poz.64).; Raport Referencyjny „Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz Uczenia się przez całe życie do europejskiej ramy kwalifikacyjnej”.; Interpretacje Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie nabywania kompetencji i kwalifikacji; poświadczające uzyskanie kompetencji oraz certyfikat będący dowodem na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie.

PROCEDURA CERTYFIKACJI

Instytucja certyfikująca: Warto Szkolić sp. z.o.o. ul. Armii Poznań 36, 62-200 Gniezno 
Procedura realizacji usług rozwojowych kończących się nabyciem kwalifikacji zawodowych
1. Podstawy prawne realizacji usług rozwojowych prowadzących do nadania przez Warto Szkolić Sp. z.o.o.:
a) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. ❑ Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016, poz. 64),
b) Raport Referencyjny „Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz Uczenia się przez całe życie do europejskiej ramy kwalifikacji”,
c) Interpretacje Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie nabywania kompetencji i kwalifikacji.
2. Podstawowe założenia:
a) Organizacja usług rozwojowych kończących się nabyciem kwalifikacji obejmuje 3 odrębne procesy:
 • proces szkolenia czyli prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z założeniami programów kształcenia zbudowanych dla  każdej z usług,
 • proces walidacji czyli prowadzenia egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji,
 • proces certyfikacji czyli wystawienia zaświadczeń o ukończeniu usługi oraz uzyskaniu kwalifikacji przez uczestników  usług.
b) Zapewniona jest rozdzielność procesów szkolenia, walidacji i certyfikacji poprzez uczestnictwo w nich innych osób przygotowanych do pełnienia poszczególnych funkcji, tj.
i. pierwszą grupę stanowią trenerzy/instruktorzy prowadzący kursy,
ii. druga grupa to egzaminatorzy prowadzący egzaminy (tj. walidację),
iii. trzecia grupa to certyfikatorzy, czyli osoby wystawiające certyfikat. Każda z tych grup działa niezależnie i zapewnia obiektywną weryfikację jakości pracy.
c) Kontakt pomiędzy osobami prowadzącymi proces walidacji oraz certyfikacji jest sformalizowany i towarzyszy mu forma pisemna (papierowa lub e-mailowa).
d) Relacja pomiędzy egzaminatorem (walidacja) a osobą certyfikującą, ma charakter formalny i wynika z umowy. Umowa umożliwia prowadzenie hospitacji walidacji (egzaminów), a w przypadku stwierdzenia uchybień, wyciągania konsekwencji. Hospitacje są dokumentowane.
e) Certyfikacja następuje po walidacji, a podstawą jej dokonania jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu (walidacji). Oceny walidacji przekazywane są na zatwierdzonym w ramach procedury wzorze protokołu z egzaminu. Podpisany protokół w wersji pisemnej przekazuje egzaminator do certyfikatora najpóźniej 2 dni robocze po przeprowadzonym egzaminie. Protokół jest podstawą do wydania zaświadczeń o nabyciu kwalifikacji, które zawierają informację o ocenie pozytywnym wyniku egzaminu.
f) Uczestnik może otrzymać dwa rodzaje zaświadczeń w ramach realizowanych usług rozwojowych:
 • zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej
 • na podstawie minimum 80% obecności na zajęciach (zgodnie z programem usługi), czego dowodem jest podpisana przez uczestnika i potwierdzona przez trenera/instruktora lista obecności; zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej zawiera program realizowanej usługi;
 • zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji – na podstawie wyników egzaminu, czego dowodem jest podpisany przez egzaminatora protokół z egzaminu zawartych w protokole z egzaminu; zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawiera informację o osiągniętych wynikach oraz efektach uczenia się.
3. Założenia w odniesieniu do kadry:
a)  Trenerzy/ instruktorzy: personel My life Sp. z.o.o. oraz osoby współpracujące
b) Egzaminatorzy: personel My life Sp. z.o.o. oraz osoby współpracujące
c)  Certyfikatorzy: personel Warto Szkolić sp. z.o.o.

 

4. Wymogi formalne:
 • Forma pisemna dokumentacji i korespondenci pomiędzy osobami prowadzącymi procesy kształce­nia, walidacji i certyfikacji.
 • Ewidencja/rejestr wydanych zaświadczeń.
 • Przejrzysta informacja dotycząca wyniku egzaminu w protokole z egzaminu.

Załączniki do procedury:

1. Wzór protokołu z egzaminu.
zał. 1
WZÓR PROTOKOŁU EGZAMINU
Do egzaminu podeszło …… osób, które ukończyły usługę rozwojową “……” – były obecne w minimum 80% zajęć oraz uzyskały następujące wyniki:

 

Kontakt

My Life Sp. z o.o.
ul. Armii Poznań 36
62-200 Gniezno

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 608 816 943
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.